Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě provozovaném na doméně hoopgalaxy.com (dále jen e-shop). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterou je HoopGalaxy provozuje Edita Deveroux,   se sídlem v Praze, Marie Cibulkové 5, PSČ 140 00, IČ: 61285340   ,  (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny celkové. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 • Objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím e-shopu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem
  potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Nepodaří-li se potvrzení přijetí
  objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
 • Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a Obecných podmínek k obručím, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád a Obecné podmínky k obručím je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu, Obecných podmínek k obručím či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
 • Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 • Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno  k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 • Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním
  objednávky.

Dodání zboží

 • Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky a ostatních států Sveta.
 • Způsob doručení - Zboží je zasíláno Českou Poštou, DPD, nebo je možné osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).
 • Doba vyřízení - objednané zboží je převážné ručně vyráběné. V případě, že objednané zboží je v době objednávky skladem, bude zboží odesláno do 3 pracovních dnů po zaplacení objednávky, je-li částka placena převodem na účet.
 • Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem, Paypal / kreditní kartou nebo hotově. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Platební podmínky

 1. Platba převodem na účet - Číslo účtu je 8180265001/5500. Při potvrzení objednávky vám bude přidělen variabilní symbol (číslo objednávky), což je základní identifikace objednávky. Do poznámky pro příjemce případně doplňte své jméno a příjmení pro lepší dohledání vaší platby. Objednávky je možné archivovat pouze 7 dní. Nedojde-li k zaplacení do 7 dnů bude tato objednávka automaticky zrušena.
 2. Hotově - Při osobním odběru po vzájemné dohodě. Bez dalších poplatků.

Poštovné a poplatky

 1. zaslání do ČR

  1. ČESKÁ POŠTA/ DPD - na uvedenou dodací adresu v ČR. Poštovné účtujeme 150 Kč. Poštovné za obruče vyjma skládacích je 350kč.

  2. Osobní odběr - ZDARMA.

 2. Zasílání do ostatních zemí - bude řešeno individuálně.

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží.

Kupující - Spotřebitel má právo:

 1. Požadovat za zboží peníze. Plnou částku za zboží obdrží kupující pouze tehdy, bude li zboží nepoškozené. V případě, že došlo k poškození zboží kupujícím bude mu stržena částka za zboží, jehoš poškození zavinil. Peníze obdržíte zpět ihned po fyzickém převzetí vraceného zboží, které je třeba zaslat na adresu naší společnosti spolu s dokladem o zaplacení. Při převodu na bankovní účet vám bude vrácena hodnota vraceného zboží včetně zaplacených nákladů na expedici k Vám, v případě poukázání peněz poštovní poukázkou, platebni kartou, nebo Paypal budou odečteny náklady na tuto transakci.
 2. Na výměnu zboží. Platí to samé jako v případě vrácení zboží.

Místo vrácení

V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "O nás ".

Obecné podmínky k obručím HoopGalaxy

 • Obruče jsou ručně vyráběné, takže mírné odchylky ve velikosti a nepatrná nesouměrnost dekorace páskami jsou přípustné.
 • Pásky jsou z kvalitních materiálů od zahraničních výrobců a dodavatelů.
 • Obruče HoopGalaxy váží kolem 300 až 900 g dle typu obruče. Není to hračka!
 • Jsou určené výhradně k tanci / fitness s obručí a dospělým. HoopGalaxy nezodpovídá za jakékoliv potíže způsobené nevhodným a nesprávným používáním obruče.
 • Objednávejte, prosím, správnou velikost - na reklamace  z důvodůnevhodné velikosti nebude brán zřetel.
 • Cestovní obruče jsou určené výhradně k cestování a každodenní používání vede k rychlému opotřebení a i případnému zničení obruče.
 • Obruče jsou vyrobené z flexibilní trubky, která podléhá tlaku. Trubka je spojována vnitřní spojkou vyrobenou z plastu. Nadměrná zátěž a nepřiměřený tlak může ve vyjímečnýchpřípadech způsobit prasknutí vnitřní spojky.Vyhýbejte se proto testům odolnosti obručí a používejte ji jen k tomu k čemu je určena.
 • Nic netrvá věčně - i přes veškerou snahu udržet obruč v co nejlepší kondici, se poškození pásky nevyhnete. Vše je samozřejmě odvislé od četnosti používání, na jaký povrch padá, kde ji skladujete, atd. Jelikož toto nemůžeme nijak ovlivnit,poškození pásky není důvod k reklamaci.
 • Hooping je poměrně bezpečná aktivita, nicméně pokud si nejste jisti, zda můžete bez problémů tento sport provozovat, konzultujte to raději s vaším praktickým lékařem.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Aktualizace a změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků apředpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám.Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady nebo rozdíly ve fakturaci a dodaném zboží. Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit nejlépe s fotodokumentací,nejpozději však během následujícího pracovního dne po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace chybné dodávky nemůže být brán zřetel! Za vady vzniklé přepravcem se vztahuje pojistka sjednaná u přepravce a proto je nutné, aby jste  evidentně poškozenou zásilku od přepravce nepřebírali!. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.Občanského zákoníku v platném znění a zák.č. 634/1995 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, potom v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným a nevhodným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci e-mailem (s fotodokumentací), telefonicky či písemně
 • zboží zašlete v originálním balení jako doporučený balík (ne na dobírku – takto zaslané reklamované zboží nebude převzato) na naši adresu
 • do zásilky přiložte kopii dokladu o zaplacení a uveďte důvod reklamace
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení